ban
Jesteś tu: Strona główna » O nas/O Fundacji » Cele
Piątek, 24 Lut 2017

Cele

Email Print

Celem Fundacji jest zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania ze społecznych dóbr osobom i grupom osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z racji niepełnosprawności, ubóstwa, uzależnień, narodowości, religii lub przynależności do innych środowisk defaworyzowanych, polegające na :
1.    wzbogacaniu i ulepszaniu oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz poprawy form organizacyjnych placówek oświatowych, w kierunku tworzenia możliwie najmniej restrykcyjnych środowisk edukacyjnych dla tych grup,
2.    zwiększaniu dostępu do sfery kultury dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
3.    zapewnianiu dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym warunków zdrowego rozwoju fizycznego, a w sytuacji doświadczania deficytów zdrowotnych – dostępu do stosownych form leczenia i rehabilitacji,
4.    zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym, takimi jak uzależnienia i przemoc wśród dzieci i młodzieży,
5.    kształtowaniu społecznych postaw wobec zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem grup społecznych oraz wspieranie działań na ich rzecz ze strony różnych społeczności i środowisk (m.in. szkolnych, sąsiedzkich, lokalnych, religijnych, sportowych, artystycznych).

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
•    upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji i wychowania, a także inicjowanie i wspieranie nowych rozwiązań,
•    zapewnianie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i finansowego różnego typu instytucjom oświatowym, wychowawczym i kulturalnym,
•    organizowanie konsultacji, szkoleń, warsztatów, seminariów konferencji i innych form dokształcania, skierowanych do osób dorosłych, dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją oraz jej rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów,
•    organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, grup rówieśniczych i społeczności lokalnych,
•    promocję zdrowego stylu życia (m.in. popularyzacja sportu, właściwych nawyków żywieniowych, profilaktyki zdrowotnej) szczególnie w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem,
•    organizowanie lub finansowanie form rehabilitacji i leczenia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością,
•    fundowanie stypendiów, udzielanie zapomóg bezzwrotnych, nieoprocentowanych pożyczek oraz pomocy rzeczowej młodzieży, dzieciom i osobom dorosłym, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem,
•    realizację programów i projektów  mających na celu  zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, takimi jak uzależnienia i przemoc wśród dzieci i młodzieży,
•    realizacja programów i projektów, propagujących ideę integracji społecznej, a także angażujących w partnerskie działania na rzecz integracji różne społeczności i środowiska,
•    promocję i organizację wolontariatu,
•    prowadzenie działalności propagującej cele Fundacji, zmierzającej do uzyskania od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych środków finansowych i rzeczowych wspomagających działalność Fundacji,
•    wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działania są zbliżone do działań Fundacji.
•    prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki marginalizacji i wykluczenia,
•    prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących celom statutowym Fundacji.

Działania o których mowa powyżej mogą być prowadzone w formie odpłatnej lub nieodpłatnej.


TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
>> Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.